Az adatvédelem kiemelten fontos a WomaNext Egyesület számára, személyes adatai kezelésekor és feldolgozásakor nyitottan és átláthatóan szeretnénk eljárni. Mindezt szem előtt tartva elhivatott a tekintetben, hogy adatkezelési folyamatai megfeleljenek Az európai parlament és a tanács 2016. április 27-i (eu) 2016/679 számú általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: Rendelet), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), valamint az adatkezeléssel és adatvédelemmel összefüggő egyéb releváns jogszabályok előírásainak.

Egyesületünk adatkezelőként és adatfeldolgozóként a működése során ügyfelei, partnerei, a vele kapcsolatban lévő természetes személyek, valamint azon természetes személyek, akiknek adatai a birtokába jutnak (a továbbiakban valamennyien együtt: Érintettek) adatainak védelmét és biztonságát, adataihoz fűződő jogainak tiszteletben tartását, érvényesítésének lehetőségét tartja szem előtt.  Erre figyelemmel az alábbi rövid tájékoztatást nyújtja mindazon Érintettek részére, akik az Egyesületünk tevékenységében részt vesznek és/vagy az Egyesület szervezésében megrendezésre kerülő programokra regisztrálni kívánnak.

Az adatkezelés az Egyesület jogszerű tevékenysége keretében, az Alapszabályában meghatározott célok megvalósítása érdekében történik.

Az adatkezelő

Az Adatkezelő a jelen tájékoztató vonatkozásában a WomaNext Egyesület, amely szervezetet a Debreceni Törvényszék 09-02-0002066 szám alatt tartja nyilván. Az Adatkezelő

        Adószáma: 18562752-1-09

        E-mail címe: contact@womanext.hu, womanextuzletiklub@gmail.com

        Székhelye: 4025 Debrecen, Bajcsy-Zsilinszky utca 10.

        Levelezési cím: 4025 Debrecen, Bajcsy-Zsilinszky utca 10.

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel, észrevételeivel a fenti email címen fordulhat az Egyesülethez.

Érintettek

Érintett minden, bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – akár közvetve is – azonosítható természetes személy, akinek adatait az Adatkezelő kezeli. Jelen tájékoztató értelmében Ön Érintett akkor, ha az Egyesület munkáját támogatja, programjaira történő regisztráció során kapcsolattartóként megadja nevét, elektronikus levélcímét, telefonszámát.

Miért és mennyi ideig kezeljük az adatait?

Az Alapítvány, mint adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatokért kizárólag az Érintett felel.

A hozzájárulás akkor tekinthető megfelelő jogalapnak az adatkezelésre, ha önkéntes, konkrét, egyértelmű és megfelelő tájékoztatáson alapul. Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.

A kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés célját, jogalapját, az adatok megőrzésnek határidejét a jelen tájékoztató 1. számú melléklete tartalmazza.

Az adatkezelésünk jogalapja: az Ön hozzájárulása a regisztrációs felületen történő regisztráció általi önkéntes hozzájárulás.

Az adatok forrása: Az adatokat Ön szolgáltatja részünkre, amikor regisztrál rendezvényeinkre, programjainkra, hírlevelünkre.

Az adatkezelés időtartama: A megadott adatokat Egyesületünk a hozzájárulás visszavonásáig kezelheti.

Adatok tárolása: A regisztráció során adatait kizárólag elektronikusan, a honlapunk tárhelyét biztosító CWeb Hosting Kft. (Cégjegyzékszám: 01-09-405273, Adószám: 32069473-1-42, Közösségi adószám: HU32069473) tárhelyszolgáltató szerverén kezeljük, amelyhez hozzáférése kizárólag az Egyesület elnökének és az egyesületünk érdekében tevékenykedő Pierog Anita munkatársunknak van.

Adattovábbítás: Adatait kizárólag abban az esetben továbbítjuk harmadik fél részére, ha Ön ehhez kifejezett hozzájárulását adta – ide nem értve a jogi kötelezettségeink teljesítéséből eredő adattovábbítást.

Kezeljük-e máshogy az Ön adatait?

Az Ön adatait kizárólag a fent meghatározott célokkal kezeljük, azokat harmadik fél részére – ha a jelen tájékoztatóban nem jeleztük külön – nem továbbítjuk.

Ez alól kivételt képez az az eset, ha nyomozó hatóság, bíróság, ügyész, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, egyéb hatóság jogszabály felhatalmazása alapján keresi meg Egyesületünket. Egyesületünk ebben az esetben az Ön adatait kizárólag abban a körben és mértékben továbbítja, amelyre a hatóság pontos céllal és az adatok körének pontos megjelölésével megküldött megkeresése kiterjed, és amely a hatóság feladatainak ellátásához feltétlenül szükséges.

Az Alapítvány az érintett személyes adatait az Európai Gazdasági Térség államain kívüli harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez nem továbbítja.

Hogyan és hol tároljuk az Ön adatait?

Az adatok tárolására az adatfeldolgozónknál kerül sor.

Adatfeldolgozó: CWeb Hosting Kft. (Cégjegyzékszám: 01-09-405273, Adószám: 32069473-1-42, Közösségi adószám: HU32069473)

A levelezéshez és abban szereplő adatokhoz való hozzáférés érdekében igénybe vett adatfeldolgozó: Google Inc., Mountain View, California, USA 2. Az Adatfeldolgozó adatkezelési tájékoztatója az alábbiakban érhető el: https://policies.google.com/privacy

Egyesületünk a személyes adatok kezelése során az informatikai és egyéb tárgyi eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy

az arra feljogosítottak számára az adat hozzáférhető legyen,

az adatok hitelessége biztosított legyen,

az adatok változatlansága, avagy módosításának időpontja, oka igazolható legyen,

a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen az adat,

az arra jogosultak az adatot tudják pontosítani, helyesbíteni,

az adatkezelés minden pontján elszámoltatható, jogossága igazolható legyen.

Egyesületünk és partnereink informatikai rendszere egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz- és vízkárok, a számítógépes kártevők, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen.

Milyen jogok illetik meg Önt?

6.1. Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog

E jog gyakorlása esetén kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést. Ennek körében tájékoztatást kérhet tőlünk arra vonatkozóan, hogy milyen adatait, milyen jogalapon, milyen céllal, mennyi ideig kezeljük, ezen adatokhoz hogy jutottunk hozzá, illetve ezen adatokat kinek, mikor, milyen céllal és milyen jogalappal továbbítottuk, illetve hogy kinek, mikor és milyen jogalappal biztosítottunk hozzáférést.

Amennyiben ilyen igénye van, kérjük forduljon írásban (e-mailben) az Egyesülethez.

Az Egyesület a kért információkat a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak alapján, írásban adja meg, legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül.

A tájékoztatást és intézkedést egyesületünk díjmentesen biztosítja, kivéve, ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó. Ebben az esetben a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy

b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

6.2. Helyesbítéshez való jog

E jog gyakorlása esetén Ön kérelmezheti a fenti adatok helyesbítését, pontosítását, amennyiben azokban eltérést tapasztal. Egyesületünk a fenti adatokat az Ön kérésének megfelelően 3 munkanapon belül köteles helyesbíteni.

Például: Ha értesítési címe, telefonszáma, e-mail címe megváltozott, Ön kérheti, hogy az Adatkezelő az új adatot vezesse át a nyilvántartásában.

Adatait – amennyiben azokban hiányosságot tapasztal – kiegészítheti. Az egyes adatkezelések során azonban a fenti adatokon túlmenően további adatokra nincs szükség, így azokat az Adatkezelő meghatározott cél nélkül kezelné. Amennyiben telefonszámból vagy e-mail címből újat kíván megadni és a régit nem szeretné töröltetni, úgy kérjük, jelölje meg, hogy a két elérhetőségi adat (a régi és az új) közül Ön melyiket tekinti elsődlegesnek!

6.3. Törléshez, elfeledtetéshez való jog

E jog gyakorlása esetén Ön kérheti az adatkezelőtől mindazon adatainak törlését, amelyeket az Adatkezelő az Ön hozzájárulása alapján kezel, és hatályos jogszabály nem írja elő meghatározott időtartamig az őrzési kötelezettségét.

Kérheti továbbá azt is, hogy amennyiben az adatot az adatkezelő harmadik személy részére továbbította, és ezen adattovábbításra nem jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében került sor, úgy az adatkezelő a címzettnél az adata törlését kezdeményezze.

Például kapcsolattartóként Ön kérheti az adatainak törlését a nyilvántartásunkból, azonban ez azt a következményt vonja maga után, hogy a köztünk létrejött szerződés ellehetetlenül, tekintettel arra, hogy a kapcsolattartás a szerződés teljesítéséhez szükséges. Ha Ön fellépő természetes személy, de nem kapcsolattartó, úgy bármikor kérheti a törlését Egyesületünk nyilvántartásából.

6.4. Adatkezelés korlátozásának joga (zároláshoz való jog)

Ha Ön a személyes adat pontosságát vitatja, úgy arra az időtartamra korlátozhatja az adatkezelést, amíg az adatkezelő meg nem győződik az adat pontosságáról, és azt szükség esetén helyesbíti.

Szintén kérheti az adatai kezelésének meghatározott cél(ok) szerinti korlátozását abban az esetben, ha az adatkezelés jogellenes, azonban Ön mégsem kéri azok törlését. Az adatai ebben az esetben az Ön által megjelölt célra nem használhatók mindaddig, amíg ezzel ellentétes nyilatkozatot nem tesz.

Szintén kérheti az adatai kezelésének korlátozását abban az esetben, ha az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön úgy dönt, hogy azok tovább kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez kéri. Ez esetben a korlátozó nyilatkozat megtétele mellett kérjük, hogy az adatok további kezeléséhez történő hozzájárulást rögzítő nyilatkozatát is tegye meg!

Ha Ön úgy érzi, hogy adatai kezelésével a jogos érdekei sérülnek, úgy tiltakozásával korlátozhatja az adatkezelést arra az időtartamra, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatai kezelésének célja, illetve az adatai kezelésének jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos érdekeivel szemben.

A korlátozás időtartama alatt a zárolt személyes adatokat az adatkezelő kizárólag tárolhatja, illetve az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, illetve fontos közérdekből lehet kezelni.

Például: amennyiben az adatkezelőnek Önnel szemben közvetlen követelése keletkezne, úgy ennek hatósági, bírósági úton történő érvényesítéséhez adatait felhasználhatja.

6.5.Tiltakozás joga

Ön jogosult arra, hogy – hacsak jogszabály a korábban hozzájárulása alapján megadott adatai tekintetében őrzési, kezelési kötelezettséget nem ír elő – a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen.

A személyes adatokat közvetlen üzletszerzés érdekében az adatkezelő nem használja. Az adatkezelő profilalkotást nem végez. Az adatkezelő tudományos vagy történelmi kutatási céllal adatot nem kezel.

Az adatkezelő a Google Analytics által rögzített adatokat statisztikai céllal kezeli. Tekintettel arra, hogy ezen adatok anonim módon kerülnek rögzítésre, azok Önhöz nem rendelhetők, azokból Ön nem azonosítható be, így nem minősülnek személyes adatnak a GDPR meghatározása értelmében.

6.6.Egyesületünkhöz benyújtható panasz joga

Amennyiben Ön felénk tájékoztatás, helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelmet terjesztett elő, avagy tiltakozott az adatkezelés ellen, azonban mi kérelmét nem teljesítettük, Ön jogosult Egyesületünkhöz panaszt benyújtani. 

Egyesületünk elnöke az Egyesülethez érkező, az adatkezelő adatkezelésével összefüggő panaszt legkésőbb 8 napon belül kivizsgálja, és a vizsgálat eredményéről Önt tájékoztatja.

Amennyiben az Egyesület elnöke a hozzá érkezett panasz kapcsán intézkedés szükségességét állapítja meg, úgy az intézkedést legkésőbb a kivizsgálást követő 15 napon belül megteszi. Az intézkedésről Önt tájékoztatja.

6.7. Hatósághoz fordulás joga

Ön az adatkezelő adatkezelésének kifogásolhatósága esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni. A Hatóság elérhetősége:

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Telefon: +36 1 3911400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Web: http://naih.hu

6.8. Bírósághoz fordulás joga       

Amennyiben úgy érzi, hogy adatai kezelésével megsértettük az Ön jogait, és sérelmét bírósági úton kívánja érvényesíteni, úgy Önt megilleti a bírósághoz fordulás joga. Ezen túlmenően Ön az adatvédelmi hatóság határozata ellen a közigazgatási eljárás általános szabályai szerint jogorvoslattal élhet akként, hogy az illetékességgel és hatáskörrel bíró közigazgatási és munkaügyi bíróság előtt keresetet terjeszt elő.

Adatfeldolgozó igénybevétele

Tevékenysége végzése során az Egyesület, mint adatkezelő egyes esetekben adatfeldolgozókat vesz igénybe. Az adatfeldolgozók a részükre az Egyesület által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a hatályos jogszabályok alapján és összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel.

Weboldal, honlap

Honlapunk címe: https://womanext.hu/

A weboldal cookie-kat alkalmaz. A cookie-k olyan text formátumú adatfájlok, melyek a böngészője által, saját merevlemezén tárolódnak. Tartalmuk kiterjed a Látogató által látogatott és keresett Web-lapokra és hirdetésekre. A cookie-k ugyanakkor nem tartalmaznak személyes jellegű adatokat, úgy, mint nevet, címet, e-mail címet, stb.

Amennyiben a Látogató fogadja a cookie-kat, azok saját számítógépén kerülnek eltárolásra, hacsak nem törölte azokat már korábban. A cookie-k használatának mellőzése a weboldal korlátozott működését vonhatja maga után.

A weboldal kapcsán alkalmazott cookie-k listája:

szükséges, mindig aktív cookie-k:

  • cookieyes-consent womanext.hu

analitikai cookie-k:

  • _ga_*   .womanext.hu
  • _ga        .womanext.hu
  • CONSENT           .youtube.com

hirdetéshez használt cookie-k:

  • YSC        .youtube.com
  • VISITOR_INFO1_LIVE     .youtube.com
  • yt-remote-device-id        youtube.com
  • yt.innertube::requests    youtube.com
  • yt-remote-connected-devices     youtube.com
  • yt.innertube::nextId        youtube.com

Az adatkezelési tájékoztató hatálybalépése, későbbi módosítása

Az adatkezelési tájékoztató hatálybalépésének napja: 2023. 10. 21. Az Alapítvány fenntartja a jogot, hogy a jelen tájékoztatót egyoldalúan, előzetes értesítés nélkül – a módosítás közzétételét követő hatállyal – módosítsa, frissítse.